Ilmajoesta Suomen paras kunta!

 1. Nostetaan kunnan veroprosenttia 0,50 prosenttiyksikköä, jolloin verotulot nousevat noin 800 000 euroa. Nousseilla verotuotoilla paikataan hallituksen leikkausta valtionosuuksiin sekä panostetaan perheiden ja nuorten tukemiseen, terveyden edistämiseen sekä yrittäjyyteen. Hyvinvoiva ja työtä tekevä Ilmajoki on taloudenpidon kannalta ehdoton lähtökohta. Ilmajoki velkaantuu voimakkaasti seuraavan valtuustokauden aikana johtuen Terveyskeskuksen sekä päivähoidon rakentamistarpeesta, mutta näiden hankkeiden jälkeen rakentamistahtia hillitään.

 1. Satsataan nuorten hyvinvointiin: Nuorisotilan aukioloaikoja pidennetään, jokaiselle nuorelle pyritään järjestämään työ- tai koulupaikka nuorisotakuun mukaisesti ja kesätyöpaikkojen määrää lisätään yhdessä yritysten kanssa.

 1. Laaditaan Lapsien ja lapsiperheiden tukiohjelma, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisevästi tukemaan avun tarpeessa olevia perheitä. Ohjelma kokoaa yhteen kunnallisen kotihoidon, sijaisperheet sekä muut keinot, joihin tullaan seuraavalla valtuustokaudella panostamaan.

 1. Käynnistetään kokeilu lasten kotihoidontuen kuntalisästä.

 1. Panostetaan kuntalaisten liikkumiseen. Liikuntapaikkojen kunto pidetään hyvällä tasolla, ja liikkumiseen kannustetaan matalan kynnyksen tapahtumien ja kampanjoiden avulla. Etsitään yhdessä yhdistysten ja muiden alan toimijoiden kanssa keinot liikkumisen lisäämiseen.

 1. Kohdennetaan lisää rahaa työpaikkojen lisäämiseksi. Tuetaan jo olemassa olevia yrityksiä, panostetaan hanketoiminnan kautta valtakunnallisesti mielenkiintoisiin kohteisiin sekä edistetään nuorten yrittäjyyttä. Ilmajoen oltava Suomen yrittäjämyönteisin kunta.

 1. Tuetaan omaishoitajia järjestämällä riittävästi vapaapäiviä kunnallisen kotihoidon avulla.

 1. Tuetaan ikääntyvien kotona asumista mahdollisimman pitkään. Vanhusväestölle suunnataan tuettua asuntorakentamista tukipalveluiden ääreen.

 1. Parannetaan liikenneturvallisuutta pyörätein ja hidastein.

 1. Jatketaan viemäriverkoston rakentamista viemäröintiohjelman mukaisesti.

 1. Pidetään jo olemassa oleva tiestö kunnossa niin kylissä kuin taajamissa.

 1. Kunnan päätöksentekoa aktivoidaan entisestään. Järjestetään sekä luottamushenkilöitä motivoivia että kuntalaisten kanssa vuorovaikutusta lisääviä tapahtumia. Tiivistetään yhteistyötä kyläyhdistysten sekä muiden yhdistysten kanssa.

 1. Kunnan pitää olla alueensa paras työnantaja. Työntekijät ovat kunnan arvokkainta pääomaa, ja heistä on pidettävä hyvää huolta. Panostetaan työhyvinvointiin, johtamiseen sekä puututaan nopeasti mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

 1. Panostetaan keskustan viihtyvyyden parantamiseen.

Vaaliohjelmasta:

Keskustan kunnallisvaaliehdokkaat rakensivat ohjelman yhdessä syys-lokakuun aikana. Ohjelman on tarkoitus olla suunnannäyttäjä ensi valtuustokauden kuntapolitiikalle. Keskeistä ohjelmassamme on, että tunnustamme kunnan taloustilanteen, johon vastaamme veronkorotusten avulla toteutettavilla täsmäpanostuksilla. Uskallamme puhua veronkorotuksista ääneen ennen vaaleja, koska tosiasioiden salaaminen on äänestäjien aliarvioimista. Talouden oikaiseminen veronkorostusta vastaavalla summalla toimintoja karsimalla ja tehostamalla aiheuttaisi rajuja muutoksia kunnan palveluihin. Tiedostamme, että kunnan toimintoja tulee jatkuvasti kehittää, mutta kovat säästöt lyhyessä ajassa ovat riskialtista uhkapeliä.